Handvest met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Door het formulier op deze site in te vullen, geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens en machtigt u het Century 21-netwerk, met inbegrip van de franchisegever Century 21 Benelux N.V. (ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0451.724.941, en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Drève Richelle 161B, bte 10, 1410 Waterloo (België)) en al haar Century 21 franchise-agentschappen in de Benelux-landen (hierna samen "Century 21" genoemd), in hun hoedanigheid van verantwoordelijken voor de verwerking, om persoonlijke informatie over u te verzamelen en te verwerken in haar database, d.w.z. uw naam, voornamen, woonadres, telefoonnummer, opleiding, beroepservaring, diploma's, onderscheidingen, gespreksverslagen, enz., en meer in het algemeen alle informatie en persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt in verband met uw sollicitatie.

 Century 21 informeert u dat zij uw profiel ook kan verrijken met informatie over u, namelijk informatie die is verzameld (i) tijdens haar uitwisselingen met u, hetzij schriftelijk, telefonisch of tijdens een fysieke vergadering, en (ii) via professionele sociale netwerken of enige andere bron van openbare informatie, wanneer deze informatie nuttig is voor het beheer van uw sollicitatie. 

Al deze informatie wordt elektronisch verwerkt om je sollicitatie te beheren en op te volgen. Je gegevens kunnen ook worden toegevoegd aan een CV-database, waardoor Century 21 jou eventueel andere vacatures kan aanbieden.

Om de werving te vergemakkelijken, gebruikt Century 21 de software DigitalRecruiters, uitgegeven door de vennootschap BANKESS (ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder nummer 534 776 349, met maatschappelijke zetel te 40, rue Madeleine Michelis, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk), die het mogelijk maakt om vacatures te plaatsen, en sollicitaties te verzamelen en deze te beheren. 

Century 21 treedt op als verwerkingsverantwoordelijke van de verstrekte en/of verzamelde persoonsgegevens, en de vennootschap BANKESS treedt op als verwerker.

Gezien het doel, dat bestaat uit de verwerking van persoonsgegevens van kandidaten die reageren op vacatures en de integratie van gegevens over kandidaten in de CV-bibliotheek van Century 21, is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Century 21, namelijk het beheer van haar wervingsprocessen en de uitvoering van precontractuele maatregelen die mogelijk bestaan tussen Century 21 en kandidaten die reageren op haar vacatures.

 Uw gegevens worden gehost in Frankrijk en worden overgemaakt naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor de werving bij Century 21, zodat zij jouw sollicitatie in overweging kunnen nemen.

Velden met een sterretje moeten verplicht beantwoord worden en kunnen de verwerking van uw sollicitatie in gevaar brengen als u ze niet beantwoordt. In andere gevallen zijn ze optioneel en hebben ze geen invloed op de behandeling van uw sollicitatie.De persoonlijke gegevens van kandidaten worden maximaal twee (2) jaar bewaard na het laatste contact met onze recruitmentafdeling, waarbij het begrip laatste contact wordt opgevat als de datum waarop u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van uw gegevens.

Wij willen u informeren dat uw persoonlijke gegevens elektronisch en vertrouwelijk worden verwerkt. Er zijn veiligheids- en vertrouwelijkheidsgaranties genomen om de online geplaatste persoonlijke gegevens te beschermen.

In haar hoedanigheid van verwerker voor Century 21, heeft BANKESS toegang tot uw persoonlijke gegevens wanneer dat nodig is, in het bijzonder om de carrièresite en applicatiemanagementtool van het bedrijf te beheren en te onderhouden, maar zij mag dergelijke gegevens niet aan haar eigen verwerkers bekendmaken zonder voorafgaande toestemming van Century 21. BANKESS kan verplicht worden om uw persoonlijke gegevens op verzoek te verstrekken aan een gerechtelijke instantie.

U kunt uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Century 21 te allen tijde uitoefenen, evenals uw recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van uw persoonlijke gegevens, door te schrijven naar het volgende adres: legal@century21.be.

U hebt ook het recht om Century 21 te vragen om u al uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat toe te sturen.

In elk geval en indien nodig, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Data Protection Authority (DPA) (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger).